ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αποφασίζουμε:

Την παροχή ακουστικών Βαρηκοΐας στους μαθητές της δημόσιας εκπαίδευσης καθώς και σε αυτούς που φοιτούν σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο όπου παρέχεται ειδική αγωγή ή ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και έχουν προβλήματα ακοής. Το ανώτατο ποσό που θα παρέχει το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για κάθε ακουστικό βαρηκοΐας δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 1.500,00 Ευρώ. Την εν λόγω παροχή δικαιούνται μέχρι την ηλικία των 20 ετών όσοι φοιτούν στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας. Το ποσό αυτό να παρέχεται ανά τέσσερα (4) έτη. Η αλλαγή ακουστικού γίνεται εφόσον το αρμόδιο ΚΕΔΔΥ με παιδαγωγική του έκθεση κρίνει την παιδαγωγική αποτελεσματικότητα των ακουστικών βαρηκοΐας στο παιδί.

Tα δικαιολογητικά που απαιτούνται

για την καταβολή δαπάνης προμήθειας ακουστικών βαρηκοΐας σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προς το μέρος του ποσού που δεν καλύπτει ο ασφαλιστικός τους φορέας, (άρθρο 33, παρ. 4, Ν. 1566/55, Ν, 2817/2000 & Γνωμοδότηση ολομέλειας του Νομ. Συμβουλίου του Κράτους αριθμ. 275/2004), πρέπει να είναι τα εξής:

1. Κατάσταση πληρωμής εις διπλούν όπου να αναφέρονται τα στοιχεία του δικαιούχου (όνομα, δ/νση, Τ.Κ., Α.Φ.Μ.), υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον προϊστάμενο της Δ/νσης όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν έχουν υποβληθεί άλλα δικαιολογητικά για τον ίδιο λόγο.

2. Αίτηση του γονέα.

3. Απόφαση έγκρισης δαπάνης από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

4. Βεβαίωση του Δ/ντή του Σχολείου ότι το παιδί είναι μαθητής.

5. Γνωμάτευση και ακουομετρικό διάγραμμα ειδικευμένου γιατρού Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου (με σφραγίδα του νοσοκομείου), όπου θα αναφέρεται το ποσοστό κώφωσης καθώς και ότι συνιστάται η χρήση ακουστικών βαρηκοΐας.

6. Τιμολόγιο στο όνομα του γονέα όπου θα αναφέρεται ότι η προμήθεια των ακουστικών βαρηκοΐας γίνεται για το παιδί του (όνομα παιδιού), το οποίο μπορεί να είναι και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, στην περίπτωση που μεσολαβεί ασφαλιστικός φορέας.

7. Τρεις οικονομικές προσφορές, για να χορηγηθεί βάσει της χαμηλότερης τιμής, (όχι απαραίτητες).

8. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι έχει καταβάλει ο ίδιος το ποσό και ότι δεν έχει πάρει ακουστικά βαρηκοΐας για το παιδί του (όνομα) από κανένα φορέα του δημοσίου τα τελευταία (04) τέσσερα χρόνια.

9. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα όπου θα αναφέρει ότι έχει κατατεθεί σε αυτόν το πρωτότυπο τιμολόγιο, (αριθμός τιμολογίου, ποσό) καθώς και το ποσό που του χορήγησε για την προμήθεια αυτή.

10. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, με την διαφορά του ποσού, που χορηγήθηκε για φορολογική χρήση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Advertisements

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: